Caută după:

 

Politica gdpr pe site

Operator: SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L.

 POLITICA GDPR PE SITE

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L.

Versiune actualizată la data de 15.10.2022

               

OPERATORUL

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. este operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Datele de identificare ale Operatorului sunt următoarele:

Nume: SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L.

Adresa: Str. Armenească nr. 23, cam 14, Sector 2, București

Telefon: +40 212 550 337

Web: www.mkdev.ro

 

CONFORMITATEA OPERATORULUI CU GDPR

Datele dvs. personale sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale și în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – denumit în cuprinsul acestui document GDPR.

 

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. a implementat și respectă GDPR, prelucrând în mod confidențial, organizat, securizat și responsabil datele cu caracter personal.

 

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. înțelege importanța prelucrării datelor într-un mod adecvat, astfel că la datele personale ale persoanelor vizate au acces doar persoanele autorizate, potrivit politicilor și fluxurilor de lucru reglementate intern.

 

În vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător, avem implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate, având capacitatea de a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și de a restabili disponibilitatea acestora în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică.

În vederea protejării datelor personale, toate dispozitivele de stocare a datelor sunt securizate corespunzător, operatorul având implementat un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

Orice solicitare privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi transmisă pe adresa de e-mail mkdev@mkdev.ro.

 

DEFINIREA UNOR TERMENI

Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu făcute prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Persoana vizată – este persoana a carei date personale sunt prelucrate.

Destinatar – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

DREPTUL LA INFORMARE – aveți dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal.

DREPTUL DE ACCES LA DATE – aveți dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către acesta.

DREPTUL LA RECTIFICARE – aveți dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) – aveți dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal;

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII – aveți dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile legale;

DREPTUL DE A VĂ ADRESA JUSTIȚIEI SAU AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – aveți dreptul de a vă adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

DREPTUL LA OPOZIȚIE – aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în masura în care sunt îndeplinite condițiile legale;

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – aveți dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă, persoanele vizate

 

DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Contactarea prin e-mail a Societății noastre reprezintă consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. de către de SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L.

După contactarea prin intermediul e-mailului, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, precum și orice alte date cu caracter personal pe care ni le funizati dvs.

La contactarea telefonică nu prelucrăm vocea dvs.

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. nu înregistrează, nu stochează și nu prelucrează în niciun alt fel vocea.

La accesarea site-ului www.mkdev.ro NU sunt prelucrate Cookies.

Pentru detalii, puteți consulta Politica de Cookies.

În unele situații se poate prelucra IP-ul dvs. Astfel cum reiese din politica Google, adresa de IP este prelucrată pentru o perioadă scurtă de timp și este geocodată (transformată) în zone în care utilizatorul are acces.

În situația utilizării tehnologiilor unor terțe părți, nu avem acces la adresa dvs. de IP. Asocierea datelor agregate nu se poate face din interiorul unor platforme terțe, cu datele colectate în mod direct prin intermediul serverului propriu.

 

SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Toate datele sunt prelucrate în scopurile declarate inițial și pentru care ați fost informat.

Nu prelucrăm ulterior date cu caracter personal în scopuri incompatibile cu scopul inițial.

Sunt prelucrate în scop de încheiere a contractului, facturare și personalizare a comenzii următoarele date: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon.

Cookies sunt prelucrate în scopul asigurării serviciilor noastre și a menținerii functionalității site-ului, astfel cum acestea sunt descrise pe larg în Politica de Cookies.

Nu prelucrăm în scop de marketing direct, numele, prenumele, telefonul și adresa de e-mail.

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. nu prelucrează nicio categorie de date cu caracter personal în alte scopuri incompatibile cu scopurile stabilite inițial și nu prelucrează date cu caracter personal o perioadă mai lungă de timp decât cea stabilită pentru prelucrarea acelei categorii de date cu caracter personal.

 

TEMEIUL PRELUCRĂRII

Temeiurile prelucrarii sunt: interesul legitim și contractul pentru categoria de date necesare contractării cu SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L., consimțământul pentru celelalte categorii de date în anumite situații, obligația legală în situația controalelor derulate de autorități, declararea, documentarea și soluționarea unor incidente de securitate, avizări și/sau acreditări/autorizări, punerea la dispoziție către terți autorizați ca urmare a situațiilor în care ar putea fi implicat în mod direct sau colateral operatorul sau inițiate de acesta, ca urmare a unor sesizări, litigii, plângeri, cereri adresate de persoanele vizate sau terțe persoane. Pentru comunicările cu caracter comercial, temeiul prelucrării este consimțământul.

               

FELUL PRELUCRĂRII

Datele dvs. sunt prelucrate prin colectare, înregistrare, organizare, stocare/arhivare și structurare, consultare, utilizare, extragere, modificare/rectificare, blocare/restricționare, ștergere sau distrugere la cererea persoanei vizate, acolo unde există această obligație legală sau după împlinirea perioadei pentru care au fost prelucrate, acolo unde este cazul.

Adresa de e-mail prelucrată în scopul comunicării cu dvs. și transmiterii de noutăți și evenimente, prin campanii și newslettere, având ca temei legal consimțământul dvs., poate fi prelucrată prin colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, arhivare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvăluire prin transmitere (inclusiv către terți), diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alăturare/aliniere ori combinare, blocare/restricționare, ștergere sau distrugere.

 

DURATA PRELUCRĂRII

Nu se colectează date personale pe site în scopul contractării.

Datele colectate pentru încheierea contractului, vor fi șterse după o perioadă de 3 ani de la finalizarea contractului.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

Datele legate de contractele individuale de muncă vor fi păstrate pe durata contractelor individuale de muncă și vor fi șterse după 5 ani de la încetarea contractului de muncă.

Cookies sunt prelucrate potrivit termenelor de retenție descrise în Politica de Cookies.

Datele personale având ca temei juridic al prelucrării obligația legală, vor fi prelucrate o perioadă egală cu perioada în care subzistă obligația legală de prelucrare.

Datele personale având ca temei juridic al prelucrării interesul legitim, sunt prelucrate pe o perioadă egală cu durata existenței interesului legitim.

Datele personale având ca temei juridic al prelucrării consimțământul, sunt prelucrate până la data retragerii consimțământului.

 

TERȚI DESTINATARI

Nu sunt prelucrate date cu caracter personal de către departamentul IT externalizat.

În situația comunicării de Newsletter, terț destinatar este providerul de newsletter.

Acolo unde este cazul, împuterniciții autorizați ai operatorului sunt departamentele IT și marketing-comunicare. Pot fi terți destinatari diferiți furnizori de servicii de analiză a traficului pe site, furnizori de servicii de marketing și publicitate pe diferite site-uri sau prin aplicații.

Datele cu caracter personal nu sunt partajate cu nicio terță parte în afara celor declarate.

 

PRELUCRAREA DATELOR MINORILOR

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. nu prelucrează pe site date cu caracter personal ale minorilor; site-ul nu se adresează persoanelor sub 18 ani.

În măsura în care aveți cunoștință că date ale copilului dvs. au fost furnizate pe site, ne puteți contacta și vom soluționa cererea dvs. potrivit legii.

 

ACCESUL LA DATE

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. nu dezvăluie date către terți neautorizați. Accesul la date se face doar de către persoane autorizate în acest sens și cu limitarea oricărui acces neautorizat la date.

Operatorul a implementat politici prin care securitatea informației este asigurată și a instituit garanții adecvate după cum urmează:

– a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru respectarea principiilor enumerate la art. 5 din Regulamentul general privind protecția datelor, în special a reducerii la minimum a datelor, respectiv principiului integrității și confidentialității;

– a stabilit prin proceduri GDPR interne: termene de stocare în funcție de natura datelor și scopul prelucrării, precum și de termene specifice în care datele cu caracter personal trebuie șterse sau revizuite în vederea ștergerii.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRILOR

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și asigură în companie un nivel adecvat de securitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. a elaborat proceduri pentru toate compartimentele și politici de securitate, în vederea prevenirii pierderii, dezvăluirii, modificării, copierii, distrugerii accidentale sau nelegale a datelor sau a pierderii lor, precum și în vederea limitării accesului neautorizat la date cu caracter personal.

               

ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR

Operatorii Asociați și Operatorii Împuterniciți în relația cu operatorul sunt responsabili pentru anunțarea, evaluarea și documentarea oricăror incidente de securitate și pentru asigurarea măsurilor pentru împiedicarea oricăror încălcări de natură să conducă la un incident de securitate astfel cum este prevăzut la art. 4 pargf. 12 din Regulamentul nr. 679/2016 (UE).

În acest sens, SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. are încheiate acorduri de prelucrare cu toți operatorii asociați și cu toți operatorii împuterniciți, reglementând inclusiv proceduri de limitare a efectelor incidentelor de securitate.

În conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. nu este obligată să desemneze un DPO la nivel de companie.

Orice cereri în legatură cu prelucrările de date cu caracter personal adresate SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. vor fi făcute în atenția SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. pe adresa de e-mail dedicată mkdev@mkdev.ro.

 P

Sari la conținut